Τμήμα Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [18/01/2018]


 
 
 
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:

    

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    

Επιστημονικά  Υπεύθυνος: Τριανταφυλλιά Καραντώνη(karmar@upatras.gr )

    

 18 Ιανουαρίου 2018

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    

 

    

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

    

 

    

Με την παρούσα πρόσκληση γνωστοποιείται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στο 9ο και μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών, ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2017-18) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Πολιτικών Μηχανικών» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου σαράντα (40) φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις/φορείς της Ελλάδος για τέσσερις μήνες (Μάρτιος έως Ιούνιος του 2018) με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

    

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής δίδονται παρακάτω.

    

Τα αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών του ΕΛΚΕ και κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της επιτροπής ερευνών (Α’ Κτήριο Πρυτανείας).

        

 

    

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη 

    

 

    

 

    

Φ. Καραντώνη

    

Επίκουρη Καθηγήτρια 

   

  

Πληροφορίες

  

 

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  

 

                                                                                                                                  
   

18/1/ 2018

   
   

Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης   προγράμματος για το έτος 2017/18

   
   

26/1/2018

   
   

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης   συμμετοχής

   
   

30/1/2018

   
   

Δημοσιοποίηση των έγκυρων αιτήσεων 

   
   

31/1/2018

   
   

Δημοσιοποίηση των επιλεγέντων υποψήφιων   φοιτητών/τριών

   
   

07/2/2018

   
   

Υποβολή ενστάσεων

   
   

08/2/2018

   
   

Δημοσιοποίηση τελικού πίνακα   επιλεγέντων υποψηφίων

   
   

08/02/2018-22/02/2018

   
   

Συνεντεύξεις υποψηφίων φοιτητών στους   φορείς-εργοδότες

   
   

27/02/2018

   
   

Ανακοίνωση φορέων απασχόλησης

   
   

1/3/2018

   
   

Έναρξη πρακτικής άσκησης

   
  

 

  

 

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  

 

  

1.        Αναζητήστε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ  εδώ:  

  

2.        Η αίτηση κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του τμήματος και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

  

 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  

 

  

Τα κριτήρια επιλογής είναι :  Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τον αλγόριθμο: 20-0,8 Χ Εξάμηνο Φοίτησης-0,3 Χ Αριθμός οφειλόμενων μαθημάτων-0,05 Χ Σειρά αίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη διπλώματος.

  

 

  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

  

·         στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://praktiki.upatras.gr/

  

·         στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/PracticalTraining/ 

  

και θα τοιχοκολληθεί: 

  

·         στη Γραμματεία του Τμήματος 

  

·         στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου

   


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr