Τμήμα Ανακοινώσεις
Μετεγγραφές α.ε. 2019-2020 [21/11/2019]

Οι αιτούντες μετεγγραφή για το α.ε. 2019-2020 πρέπει να υποβάλουν τα    απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ.    158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων    Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες    Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και τη με αριθ. 180142/Z1/18-11-2019    εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020».
   
   Η υποβολή των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται   από 26/11/2019 έως 28/11/2019 κατά τις ώρες 9:30-13:00 καθημερινά.
   
   Από την Γραμματεία

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr