Τμήμα Δομή – Οργάνωση Όργανα Διοίκησης

 

Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Α. Δήμας
Αναπληρωτής Προέδρου: Καθηγητής Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος
Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μπούσιας
Δ/ντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής
και Υδραυλικής Μηχανικής:
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χορς
Δ/ντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
και Συγκοινωνιών:
Καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης
   
   
Συνέλευση
 
Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος (25 εκλεγμένα μέλη)
Εκπρόσωποι Φοιτητών (1 μέλος)
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1 μέλος)
Εκπρόσωποι μη Διδακτόρων Βοηθών,
Επιστημονικών Συνεργατών & Επιμελητών ΕΕΠ
(1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1 μέλος)
 

 Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση
 

Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος (25 εκλεγμένα μέλη)
 Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr