Τμήμα Δομή – Οργάνωση Όργανα Διοίκησης

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος: Καθηγητής Αθανάσιος Α. Δήμας
Αναπληρωτής Προέδρου: Καθηγητής Ευστάθιος Μπούσιας
Δ/ντής του Τομέα Κατασκευών:
Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Δ/ντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής
                          και Υδραυλικής Μηχανικής:
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χορς
Δ/ντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
                          και Συγκοινωνιών:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαναριώτης
   
   
   Συνέλευση
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος (26 εκλεγμένα μέλη)
Εκπρόσωποι Φοιτητών (3 μέλη)
Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (1 μέλος)
Εκπρόσωποι μη Διδακτόρων Βοηθών,
                          Επιστημονικών Συνεργατών & Επιμελητών ΕΕΠ
(1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1 μέλος)
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1 μέλος)
   
  
 Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr