Τμήμα Δομή – Οργάνωση Τομείς - Εργαστήρια
Τομέας A : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι «Τεχνική Μηχανική και Επιστήμη των Υλικών. Ανάλυση και Σύνθεση των Κατασκευών».

Ειδικότερα, οι περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα είναι:
 • Προσομοίωση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς μελών οπλισμένου σκυροδέματος και εφαρμογή για την ανάλυση της σεισμικής απόκρισης και συμπεριφοράς κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς τοιχοπληρώσεις.
 • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών αντισεισμικού σχεδιασμού μελών και κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και τη σεισμική ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση Ευρωκώδικα 8 - «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών».
 • Αποτίμηση αντοχής και ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με προβλήματα διάβρωσης οπλισμών.
 • Προβλήματα σχεδιασμού και κατασκευής γεφυρών μεγάλου ανοίγματος.
 • Εφαρμογή των σύνθετων υλικών στο πεδίο των ενισχύσεων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ξύλο.
 • Μελέτη μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών προηγμένων σκυροδεμάτων (αυτοσυμπυκνούμενο, ελαφροσκυρόδεμα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με πολυμερή).
 • Διερεύνηση της συνάφειας χάλυβα-σκυροδέματος σε σύμμεικτα δομικά στοιχεία.
 • Βελτιστοποίηση προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων.
 • Μελέτη μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων κυψελωτών υλικών (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη).
 • Εφαρμογή δομικών υλικών από ανακύκλωση σαν αδρανή σκυροδέματος.
 • Σύγκρουση κτιρίων σε σειρά υπό την επίδραση ισχυρών σεισμών.
 • Καταγραφή ισχυρών σεισμών και κατασκευή σεισμικών φασμάτων σχεδιασμού.
 • Αξιολόγηση βλαβών και ασφάλειας κτιρίων μετά από σεισμό.
 • Ανελαστική στρεπτική σεισμική απόκριση κτιρίων με ακανόνιστη κάτοψη.
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων σε συμφωνία με κριτήρια βασισμένα στην πλαστικότητα.
 • Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα ή λιθοδομή.
 • Στρατηγικές ανασχεδιασμού των κατασκευών.
 • Δυναμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής.
 • Ελαστοδυναμική ανάλυση κατασκευών με μεθόδους συνοριακών στοιχείων στο πεδίο του χρόνου.
 • Ανάλυση και σχεδιασμός ανεμογεννητριών.
 • Συμπεριφορά δομικών στοιχείων από σύνθετα υλικά ή οπλισμένο σκυρόδεμα σε κρουστικές φορτίσεις.
 • Αριθμητικές μέθοδοι χρονικής ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης κατασκευών.
 • Σεισμική συμπεριφορά υπογείων τρισδιάστατων κατασκευών.
 • Απομόνωση κατασκευών από ταλαντώσεις με χρήση ορυγμάτων και σειρών πασσάλων.
 • Δυναμική συμπεριφορά κορεσμένων ποροελαστικών εδαφών και κατασκευών.
 • Δυναμική θραυστομηχανική ανάλυση μεταλλικών στοιχείων.
 • Δυναμική απόκριση οδοστρωμάτων σε κινούμενα φορτία.
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με βάση στις μετατοπίσεις.
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης.
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με ελεγχόμενη βλάβη.
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών με βάση τις δυνάμεις/μετατοπίσεις.
 • Προβλήματα ελαστικής επαφής κατασκευών.
 • Αντίστροφα προβλήματα σε κατασκευαστικά στοιχεία και κατασκευές.
 • Σεισμική απομόνωση κτιριακών κατασκευών.
 • Σεισμική απόκριση τριδιάστων πλαισιωτών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Δυναμική συμπεριφορά καλωδιωτών κατασκευών.
 • Μη-γραμμική στοχαστική δυναμική ανάλυση κατασκευών.
 • Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών από τοιχοποιία.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr