Τμήμα Πρόγραμμα Erasmus
Το Πρόγραμμα Erasmus

Τα Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών αφορούν στη μετάβαση φοιτητών σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδας.

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κινητικότητας που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι η τομεακή δράση Erasmus του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Lifelong Learning Programme (LLP).

Με το Erasmus οι φοιτητές έχουν δύο δυνατότητες:
Για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η διαφορά του κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό, χορηγούνται υποτροφίες Erasmus (της τάξης των 700 - 1125 € ανά μήνα, ανάλογα με τη χώρα προορισμού). Οι υποτροφίες Erasmus χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και επιδοτούνται εκάστοτε από το Πανεπιστήμιο Πατρών με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (http://www.upatras.gr/index/page/id/52).

Διαδικασία σύναψης συμφώνου διμερούς συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus

Οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ δύναται να συνάψει διμερείς συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελβετίας), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στον οποίο, εκτός από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., συμμετέχουν και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες (π.χ. Τουρκία).

Δείτε το έντυπο για τη σύναψη συμφώνου διμερούς συνεργασίας και τον πίνακα με όλες τις τρέχουσες συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Σημειώνεται ότι το υπεύθυνο για την επικοινωνία πρόσωπο (contact person) είναι (κατά κανόνα) το μέλος ΔΕΠ που ενδιαφέρεται να συνάψει τη διμερή συνεργασία. Στο ίδρυμα της αλλοδαπής το υπεύθυνο για την επικοινωνία πρόσωπο (contact person) μπορεί να είναι το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, ή ο Συντονιστής Τμήματος (ΣΤ - Departmental Coordinator) για το πρόγραμμα Erasmus. Η διμερής συνεργασία αφορά την κινητικότητα φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), αλλά και την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού (teaching staff mobility - για διδασκαλία ελάχιστου χρόνου 1 ημέρας ή τουλάχιστον 5 διδακτικών ωρών και μέγιστου χρόνου 6 εβδομάδων). Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής των φοιτητών είναι τρεις (3) μήνες και ο μέγιστος δώδεκα (12) μήνες.

Μετά από συννενόηση των ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ από τα δύο Πανεπιστήμια, για όλες τις λεπτομέρειες που περιέχονται στους Πίνακες του εντύπου σύναψης διμερούς συνεργασίας “OMS: student mobility” και “TS: teaching staff mobility of short duration”, το μέλος ΔΕΠ συμπληρώνει το σχετικό έντυπο και το παραδίδει στον Συντονιστή του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus. Χρέη ΣΤ εκτελεί η Λέκτορας κα Παπανικολάου Αικατερίνη (kpapanic@upatras.gr). Ο ΣΤ προωθεί το έντυπο στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για υπογραφή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει να προωθήσει περαιτέρω το έντυπο για υπογραφή από την αντίστοιχη αρχή του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Τέλος, το υπογεγραμμένο σύμφωνο αποστέλλεται στον ΣΤ και κοινοποιείται στο υπεύθυνο για την επικοινωνία μέλος ΔΕΠ (για την εν λόγω συνεργασία).

Διαδικασία μετακίνησης φοιτητών από και προς το Τμήμα

Προπτυχιακοί φοιτητές

Βάσει σχετικής του απόφασης, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει την κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μέρους της Διπλωματικής τους Εργασίας.

Έτσι, ένας φοιτητής του Τμήματος δύναται να εκπονήσει μέρος της Διπλωματικής του Εργασίας σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αρκεί:
  1. να υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus με το Πανεπιστήμιο αυτό,
  2. το επιβλέπον τη Διπλωματική Εργασία μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι κατά κανόνα το πρόσωπο επικοινωνίας του συμφώνου συνεργασίας, με βάσει το οποίο γίνεται η μετακίνηση, να συμφωνεί για τη μετακίνηση του εν λόγω φοιτητή, να έρθει σε συννενόηση με έναν συνεπιβλέποντα συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο εισδοχής και να εξασφαλίσει την αποδοχή του τελευταίου για τη συνεπίβλεψη της Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονηθεί εκεί. Εάν το επιβλέπον τη Διπλωματική Εργασία μέλος ΔΕΠ δεν είναι το πρόσωπο επικοινωνίας του συμφώνου συνεργασίας, με βάσει το οποίο γίνεται η μετακίνηση, τότε πρέπει να έρθει σε συννενόηση με το μέλος ΔΕΠ που έχει συνάψει τη συμφωνία με το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που ενδιαφέρει τον φοιτητή και να διερευνήσει τη δυνατότητα μετακίνησης του φοιτητή αυτού στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνεργασίας.
Η αντίστροφη διαδικασία ισχύει για την περίπτωση μετακίνησης αλλοδαπού φοιτητή προς το Τμήμα. Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ να ενημερώνουν τον ΣΤ για επικείμενες φιλοξενίες ξένων φοιτητών (ή και μελών ΔΕΠ), αλλά και για επικείμενες αποστολές φοιτητών του Τμήματος σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Για την περίπτωση μετακίνησης αλλοδαπού φοιτητή προς το Τμήμα, και επειδή οι αιτήσεις των φοιτητών (Student Application Form) πρέπει να φέρουν και την υπογραφή των ΣΤ, είναι απαραίτητη η ρητή αποδοχή συνεπίβλεψης της Διπλωματικής Εργασίας του εκάστοτε αλλοδαπού φοιτητή από το εμπλεκόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, αφού έρθει σε συνεννόηση με το επιβλέπον τη Διπλωματική του Εργασία μέλος ΔΕΠ, θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση προς το Τμήμα. Η αίτηση υπογράφεται από το επιβλέπον τη Διπλωματική Εργασία του φοιτητή μέλος ΔΕΠ και (εάν το μέλος αυτό δεν είναι το πρόσωπο επικοινωνίας του συμφώνου συνεργασίας, βάσει του οποίου γίνεται η μετακίνηση) από το πρόσωπο επικοινωνίας του σχετικού συμφώνου συνεργασίας. Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Τμήματος και, εάν εγκριθεί, κοινοποιείται στον ΣΤ, ο οποίος προχωρεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Ομοίως με την περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατό να εκπονήσουν μέρος της Διατριβής τους για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, κάνοντας χρήση υπαρχόντων συμφώνων διμερών συνεργασιών. Για τις μετακινήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ακολουθείται μέχρι σήμερα στο Τμήμα διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr