Τμήμα Πρόγραμμα Erasmus+ Επιτροπή Τμήματος
Tο Τμήμα διαθέτει ειδική Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+ με μέλη τους:

Δρίτσο Στέφανο, Καθηγητή (τηλ: 2610 996539 , email: s.dritsos@upatras.gr)

Λαγγούση Ανδρέα, Επίκ. Καθηγητή (τηλ: 2610 996594, email: andlag[at]upatras.gr)

Μαναριώτη Ιωάννη, Επίκ. Καθηγητή (τηλ: 2610 996535, email: idman@upatras.gr) και

Παπανικολάου Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια (τηλ: 2610 996561, email: kpapanic@upatras.gr).

Χρέη Συντονιστή Τμήματος (ΣΤ) για θέματα Erasmus+ εκτελεί η Επίκουρος Καθηγήτρια κα Παπανικολάου Αικατερίνη.

 

Η Επιτροπή:

1.  Επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις κινητικότητας για σπουδές και προβαίνει στην επιλογή των υποψήφιων υποτρόφων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

2.  Αποστέλλει, μέσω της Γραμματείας, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων εντός των ορισμένων ημερομηνιών, την κατάσταση των επιλεγέντων εξερχόμενων για σπουδές φοιτητών. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής, το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε, βάσει της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

3.  Για τους επιλεγέντες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς υποτρόφους της δράσης «κινητικότητα για σπουδές», μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, συντάσσει το learning agreement.

4.  Μετά την επιστροφή των προπτυχιακών υποτρόφων και την υποβολή εκ μέρους τους στην Επιτροπή της Αναλυτικής τους Βαθμολογίας (Transcript of Records) ή του Project Evaluation (για όσους εκπονούν μέρος διπλωματικής εργασίας) η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος. Η Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή το Project Evaluation (για όσους εκπονούν μέρος διπλωματικής εργασίας) μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

5.  Επιμελείται των σχετικών περιεχομένων στον ιστότοπο του Τμήματος.Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr