Δήλωση Προσβασιμότητας Ιστοτόπου

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο (www.civil.upatras.gr) προσβάσιμο, σύμφωνα με το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020) Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα».

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο: (Ιστότοπος τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  – www.civil.upatras.gr).

 

1.      Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του Άρθρου 39 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020).

2.      Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 10/12/2022.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι:

  • Πραγματική Αξιολόγηση – Αυτό-αξιολόγηση

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε στις 14/12/2022.

3.      Περιγραφή μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτημα για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτημα για πληροφορίες που ελλείπουν.

Στο Τμήμα τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου/ης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dmaleas@upatras.gr).

Η απάντηση στο αίτημα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν το αίτημα υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή το διαβιβάζει εντός πέντε (5) ημερών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία.

Στοιχεία υπευθύνου για θέματα Προσβασιμότητας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαλέας
Τηλέφωνο: 2610997779
Email: dmaleas@upatras.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).