Christoforou Zoi

Christoforou_300x275

Assοciate Professor
Department of Civil Engineering
University of Patras
26504, Rio
Tel:  2610 996523
zoi.christoforou@upatras.gr