Συστήματα Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας

Το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2021 (ΦΕΚ Τεύχος Β, αρ.153 / 21-01-2021).

Το εργαστήριο καλύπτει τη μελέτη των επίγειων (οδικών και σιδηροδρομικών) συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας από την πλευρά της ζήτησης (κινητικότητα), της προσφοράς (υποδομή) αλλά και της διάδρασής τους. Η διάδραση αυτή ορίζει τα χαρακτηριστικά της μετακίνησης και της κυκλοφορίας και τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις όπως συμφόρηση, ατυχήματα, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό χώρο. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όλες τις φάσεις υλοποίησης συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας, από την καινοτομία, την προκαταρκτική μελέτη και την εκ των προτέρων αξιολόγηση έως την συνεχή, σε πραγματικό χρόνο ή εκ των υστέρων αξιολόγηση λειτουργίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις νέες τεχνολογίες (όπως το αυτόνομο όχημα), τα ευφυή συστήματα και τα μαζικά δεδομένα (big data).

Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν τις μεταφορές και την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Το μόνιμο προσωπικό αποτελείται από 1 μέλος ΔΕΠ:

Ζωή Χριστοφόρου, Επίκουρη Καθηγήτρια (τηλ 2610-996523, zoi.christoforou@upatras.gr)

Το εργαστήριο στελεχώνεται επίσης από ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνουν:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Τεχνική της Κυκλοφορίας
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ
Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

– Συνδεδεμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

– Αυτονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Μεταφορές

– Ειδικά Θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

– Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμεσικών και Συνδυασμένων Μεταφορών

Ερευνητικές εργασίες στα πεδία που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών με βάση την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων της δυναμικής των συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας, δυναμικών αλγορίθμων πρόβλεψης – ανίχνευσης – ελέγχου, μοντέλων προσομοίωσης και αξιολόγησης, καθώς και χρήση ευφυών συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού. Οι εργασίες κατατάσσονται σε τομείς, αναλόγως με το ερευνητικό πεδίο. Τους τομείς αυτούς διέπουν τέσσερις ερευνητικοί πυλώνες, δηλαδή:

α. Συστήματα Μικροκινητικότητας και Ήπιας Κινητικότητας

β. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

γ. Οδικά συστήματα και δίκτυα

δ. Ασφάλεια συστημάτων μεταφοράς
ε. Περιβάλλον και ενέργεια

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:
– Συσκευές μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου τύπου ΑDR 1000
– Συσκευές μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου τύπου MARKSMAN 400
– Μηχάνημα μέτρησης στρεφουσών κινήσεων τύπου TETRA-PRO
– Συστήματα Μηχανικής Όρασης
– Σύστημα Αυτόματης Ανάγνωσης Πινακίδων Κυκλοφορίας
– Συσκευή Radar για μέτρηση κυκλοφοριακών δεδομένων
– Συσκευές GPS

Yπάρχουν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό εφαρμογής για θέματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών (ρύθμιση και συντονισμός φωτεινών σηματοδοτών, υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας, κυκλοφοριακός καταμερισμός, διαδικασία σχεδιασμού των μεταφορών).

Στο λογισμικό αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων
– το λογισμικό ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) AUTOSCOPE,
– τα λογισμικά μακροσκοπικής και μικροσκοπικής ανάλυσης SATURN και AIMSUN.

Βρίσκονται σε εξέλιξη:

  • ORNISIM «Προτυποποίηση και προσομοίωση της κίνησης οχημάτων μικροκινητικότητας»
  • PedSim « Προτυποποίηση και προσομοίωση κίνησης πεζών σε σταθμούς ΜΜΜ»
  • Urban Transports : replicating urban mobility solutions in Mediterranean cities
  • Autonomous driving and road safety, Renault (France)