Συστήματα Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας

Το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2021 (ΦΕΚ Τεύχος Β, αρ.153 / 21-01-2021).

Το εργαστήριο καλύπτει τη μελέτη των επίγειων (οδικών και σιδηροδρομικών) συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας από την πλευρά της ζήτησης (κινητικότητα), της προσφοράς (υποδομή) αλλά και της διάδρασής τους. Η διάδραση αυτή ορίζει τα χαρακτηριστικά της μετακίνησης και της κυκλοφορίας και τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις όπως συμφόρηση, ατυχήματα, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό χώρο. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όλες τις φάσεις υλοποίησης συστημάτων μεταφορών και κυκλοφορίας, από την καινοτομία, την προκαταρκτική μελέτη και την εκ των προτέρων αξιολόγηση έως την συνεχή, σε πραγματικό χρόνο ή εκ των υστέρων αξιολόγηση λειτουργίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις νέες τεχνολογίες (όπως το αυτόνομο όχημα), τα ευφυή συστήματα και τα μαζικά δεδομένα (big data).

Το Εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν τις μεταφορές και την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Το μόνιμο προσωπικό αποτελείται από 1 μέλος ΔΕΠ:

Ζωή Χριστοφόρου, Επίκουρη Καθηγήτρια (τηλ 2610-996523, zoi.christoforou@upatras.gr)

Το εργαστήριο στελεχώνεται επίσης από ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου ενισχύει με τη μακροχρόνια εμπειρία του ο Ομότιμος Καθηγήτής κ Στεφανίδης

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Σπουδαστηρίου περιλαμβάνουν:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Τεχνική της Κυκλοφορίας
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ
Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

– Συνδεδεμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

– Αυτονομία και Τεχνητή Νοημοσύνη στις Μεταφορές

– Ειδικά Θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

– Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμεσικών και Συνδυασμένων Μεταφορών

Ερευνητικές εργασίες στα πεδία που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών και της Βιώσιμης Κινητικότητας και χρησιμοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία και διαδικασίες όπως: πείραμα ή παρατήρηση/καταγραφή, μαθηματική προτυποποίηση, προσομοίωση, στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση. Οι εργασίες κατατάσσονται σε τρεις τομείς, αναλόγως με το ερευνητικό πεδίο.

α. Συστήματα μικροκινητικότητας και ήπιας αστικής κινητικότητας .

β. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στον αστικό και υπεραστικό χώρο.

γ. Διαχείριση της κυκλοφορίας, οδική ασφάλεια, αυτόνομα οχήματα

Το εργαστήριο αναπτύσσει μοντέλα, λογισμικά και προσομοιωτές που επιτρέπουν την εκπόνηση μελετών και την εμβάθυνση ερευνητικών αντικειμένων.

Παράδειγμα προσομοιωτή κίνησης ηλεκτρικού πατινιού και εκτίμησης επικινδυνότητας στον αστικό χώρο:  https://stagegames.eu/global/ornisim/ornisim_v04/

Βρίσκονται σε εξέλιξη:

  • ORNISIM «Προτυποποίηση και προσομοίωση της κίνησης οχημάτων μικροκινητικότητας»
  • PedSim « Προτυποποίηση και προσομοίωση κίνησης πεζών σε σταθμούς ΜΜΜ»
  • Urban Transports : replicating urban mobility solutions in Mediterranean cities
  • Autonomous driving and road safety, Renault (France)