1. Το μαθηματικό μοντέλο στην Υδραυλική Μηχανική.
  2. Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων (κανονικό και κρίσιμο βάθος).
  3. Αριθμητική διακριτοποίηση και επίλυση ελλειπτικών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Επέκταση σε ροή εντός δικτύων.
  4. Αριθμητική επίλυση κανονικών διαφορικών εξισώσεων. Ανάλυση προβλημάτων σε βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή, υδρολογική διόδευση ύδατος και μεταφορά μάζας σε συστήματα με πλήρη μίξη.
  5. Αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων σε προβλήματα μεταγωγής-διάχυσης, ροής σε πορώδες μέσο, μη μόνιμης ροής σε ανοικτό αγωγό, καθώς και σε προβλήματα ροής οριακού στρώματος.