Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί με βασικό σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές του ποιοτικού χαρακτηρισμού των υδάτων και αέρα, του καθαρισμού του νερού, της επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και αποβλήτων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της περιβαλλοντικής στατιστικής.

Ερευνητικής δραστηριότητας

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:
Τα κυριότερα ειδικά θέματα ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι τα εξής:

 • Aπευθείας αναερόβια επεξεργασία ασθενών και ισχυρών αποβλήτων
 • Ποιοτικός χαρακτηρισμός υδάτων και αποβλήτων
 • Μεταφορά ρύπων και βιο-κολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα
 • Διάλυση υγρών μη υδατικής φάσης σε πορώδη μέσα
 • Aποκατάσταση εδάφους με χρήση ακουστικών κυμάτων
 • Επεξεργασία λυμάτων με αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια
 • Mέτρηση, προσομοίωση και πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα
 • Διαχείριση περιβάλλοντος λεκανών απορροής
 • Σχεδιασμός συστημάτων διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων
 • Χωροχρονική παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βελτιστοποίηση δικτύων
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για ταχεία παρακολούθηση ρύπανσης σε λεκάνες απορροής
 • Διάχυση και μεταφορά ρύπων νερό
 • Προσομοίωση διάχυσης ρύπων σε υδάτινους αποδέκτες
 • Τεχνικές αποκατάστασης υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Δείκτες ταξινόμησης ποιότητας εσωτερικών και παράκτιων υδάτων
 • Ευτροφισμός και ανοξία σε λίμνες, ταμιευτήρες και παράκτιο χώρο
 • Μετρήσεις ποιότητας νερού εσωτερικών και παράκτιων υδάτων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου, εκτός από τα βασικά αναλυτικά όργανα και άλλες συσκευές, δειγματολήπτες, όργανα πεδίου και διάφορες πιλοτικές μονάδες, περιλαμβάνει και εξειδικευμένα αναλυτικά-ερευνητικά όργανα όπως μικροσκόπιο και στερεοσκοπικό μικροσκόπιο με σύστημα ανάλυσης εικόνας, σωματιδιακό αναλυτή Coulter, φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη, αναλυτή οργανικού άνθρακα, ιοντικό χρωματογράφο HPLC, σύστημα αέριου χρωματογράφου – φασματογράφου μάζας και σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξοπλισμένο με αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων ρύπων. Υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό εφαρμογής και πλούσια βιβλιοθήκη στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Δείτε αναλυτική παρουσίαση του εξοπλισμού:

 • Αέριος Χρωματογράφος με ανιχνευτή ECD-FID, με αυτόματο εισαγωγέα δείγματος (GC7890A, Agilent) και σύστημα Purge & Trap (OI Analytical 4660)
 • Αναλυτής Δυναμικού Ζήτα και κατανομής μεγέθους σωματιδίων Zetasizer, Nano-ZS, Malvern
 • Συσκευή κοκκομετρίας Master Sizer 2000 – Hydro μP, Malvern
 • Ατομική απορρόφηση με φλόγα (Perkin Elmer 2280) και φούρνο γραφίτη (Perkin Elmer HGA-300)
 • Φασματοφωτόμετρο φθορισμού Carry Eclipse, Varian
 • Αέριος Χρωματογράφος (ShimadzuΒΒΒ GC-14Β) με ανιχνευτή μάζας (Shimadzu GCMS-QP2000)
 • Ιοντικός Χρωματογράφος DX500, Diοnex
 • Συσκευή προσδιορισμού οργανικού άνθρακα TOC 5000, Shimadzu
 • Διάταξη υπερήχων, Multifrequency system MFG, Meinhardt Ultraschalltechnik
 • Διατάξεις εκπομπής ακουστικών κυμάτων
 • Οπτικό μικροσκόπιο Leica DMLB
 • Στερεοσκόπιο
 • Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών
 • Ψυγείο βαθείας κατάψυξης Innova U101
 • Θάλαμος επώασης
 • Θάλαμος κατάψυξης
 • Αυτόκλειστο Sanyo
 • Στήλες με πληρωτικό υλικό διαφορετικών μεγεθών
 • Δειγματολήπτες νερού μικρού και μεγάλου βάθους
 • Δειγματολήπτες ιζήματος πυθμένα
 • Πυρηνολήπτες ιαδιατάρακτου ζήματος πυθμένα λιμνών και θαλασσών
 • Πολυαισθητήρες φυσικοχημικών παραμέτρων για έρευνα πεδίου
 • Ρευματογράφος πεδίου Acoustic Current Doppler Profiler (ADCP)
 • Αισθητήρας πεδίου μεθανίου μέχρι βάθους 70 μέτρων
 • Σταθμηγράφους
 • Παλιρροιογράφους
 • Μυλίσκος
 • Μικροαισθητήρες μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων διεπιφάνειας νερού – ιζήματος πυθμένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ, ένα Ομότιμο Καθηγητή, ένα μέλος ΕΤΕΠ δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, επτά υποψήφιους διδάκτορες, τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.

Από το 2020 έως σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Μαναριώτης (τηλ. 2610996535, e-mail: idman@upatras.gr)