Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί με βασικό σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές του ποιοτικού χαρακτηρισμού των υδάτων και αέρα, του καθαρισμού του νερού, της επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και αποβλήτων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Ερευνητικής δραστηριότητας

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν:
• Διεργασίες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
• Φυσικά συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
• Ατομικά-μικρά συστήματα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων.
• Αφαίρεση ρύπων με φυσικοχημικές διεργασίες.
• Ανάπτυξη ροφητικών υλικών.
• Προχωρημένες τεχνικές οξείδωσης για την αντιμετώπιση ρύπων και μικροοργανισμών.
• Διάχυση και μεταφορά ρύπων νερό και στο έδαφος.
• Προσομοίωση διάχυσης ρύπων σε ατμοσφαιρικούς και υδάτινους αποδέκτες και σχεδιασμός συστημάτων διάθεσης.
• Τεχνικές αποκατάστασης υδάτινων οικοσυστημάτων.
• Δείκτες ταξινόμησης ποιότητας εσωτερικών και παράκτιων υδάτων.
• Ευτροφισμός και ανοξία σε λίμνες, ταμιευτήρες και παράκτιο χώρο.
• Μετρήσεις ποιότητας νερού εσωτερικών και παράκτιων υδάτων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.
• Μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συσχετισμός με αστική και λιμενική κυκλοφορία, χωρική κατανομή συγκεντρώσεων και μελέτη βελτιστοποίησης δικτύου σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
• Ανάπτυξη ταχέων μεθόδων μέτρησης παροχής σε ποταμούς, προσδιορισμός φορτίων ρύπανσης ποταμών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προτάσεις για διαχείριση λεκανών απορροής.

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος είναι πλήρως εξοπλισμένο με σταθερό εξοπλισμό, όργανα πεδίου, αναλυτικά όργανα και πιλοτικές μονάδες. Ειδικότερα, το Εργαστήριο διαθέτει:

  • Γενικό εξοπλισμό: αναλυτικοί ζυγοί, αυτόκλειστο, κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας, φασματοφωτόμετρα, πεχάμετρα, ηλεκτρόδια προσδιορισμού ιόντων, μετρητές διαλυμένου οξυγόνου, θολερόμετρα, υδατόλουτρα, φυγόκεντρο, καταψύκτες, θάλαμος επώασης με τράπεζα ανάδευσης και άλλα όργανα.
  • Ειδικό εξοπλισμό: Συστήματα προσδιορισμού βιοχημικά απαιτουμένου οξυγόνου, χημικά απαιτουμένου οξυγόνου, αζώτου και κολοβακτηριδίων. Δειγματολήπτες νερού μικρού και μεγάλου βάθους, υγρών αποβλήτων, πυθμενικών πυρήνων και αέρα. Μικροσκόπιο και στερεομικροσκόπιο με σύστημα μικροφωτογράφισης, πολυμετρητή ποιοτικών παραμέτρων νερού και σύστημα μετάδοσης ακουστικών κυμάτων.
  • Πολυαισθητήρες φυσικοχημικών παραμέτρων για έρευνα πεδίου, Ρευματογράφος πεδίου Acoustic Current Doppler Profiler (ADCP), Αισθητήρας μεθανίου μέχρι βάθους 70 μέτρων, σταθμηγράφους, παλιρροιογράφους, μυλίσκο, μικροαισθητήρες μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων διεπιφάνειας νερού-ιζήματος πυθμένα.
  • Πιλοτικές μονάδες εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας.
  • Εξειδικευμένες συσκευές και όργανα: Σύστημα παραγωγής υπερκαθαρού νερού, φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού, φασματοφωτόμετρο φθορισμού, σωματιδιακό αναλυτή, ερευνητικό μικροσκόπιο και στερεομικροσκόπιο με δυνατότητα επεξεργασίας-ανάλυσης εικόνας, φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης, σύστημα προσδιορισμού ολικού οργανικού άνθρακα, αέριους χρωματογράφους με διάφορους ανιχνευτές (MS, FID, ECD) και ιοντικούς χρωματογράφους.
  • Φορητό σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξοπλισμένο με αυτόματους αναλυτές για αεροσωματίδια (TSP και PM10), διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα.
  • Αυτόνομο φορητό μετεωρολογικό σταθμό εξοπλισμένο με ανεμόμετρο υπερήχων, θερμόμετρο, υγρόμετρο, πυρανόμετρο, βαρόμετρο, διάταξη αποθήκευσης δεδομένων και λογισμικό λήψης και επεξεργασίας.
  • Επισκέψιμο επωαστικό θάλαμο και θάλαμο ψύξης, θερμοκήπιο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ, ένα Ομότιμο Καθηγητή, ένα μέλος ΕΤΕΠ, τρεις μεταδιδακτορικούς ερευνητές, επτά υποψήφιους διδάκτορες, τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.

Από το 2020 έως σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Μαναριώτης
(τηλ.: 2610-996535, email: idman@upatras.gr)