ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

2η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική* CIV_8355Α 5
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές CIV_9255Α 5
Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων CIV_8371Α 5
Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας CIV_9371Α 5
Υπόγεια Ύδατα CIV_9470A 5

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις