ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

2η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ     ECTS    
     
Εδαφοδυναμική* CIV_8355Α       5    
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές CIV_9255Α       5    
Γεωδαισία CIV_8356A       5    
Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας CIV_9371Α       5  
Υπόγεια Ύδατα CIV_9470A       5    

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις