Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το 1985 με κύριο σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την προώθηση της έρευνας και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής. Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν ή συμμετέχουν στη διδασκαλία 7 προπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Εδαφομηχανική Ι, Εδαφομηχανική ΙΙ, Θεμελιώσεις, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική, Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας, Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων). Επίσης διδάσκουν 3 μεταπτυχιακά μαθήματα στην Α’ ειδίκευση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός Ανθεντικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών ».

Ερευνητική δραστηριότητα

Τα τρέχοντα θέματα ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση της σεισμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών και της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής, θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, φραγμάτων, πρανών και υπογείων έργων.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων σε θέματα καταστατικής συμπεριφοράς εδαφικών υλικών
  • Επί τόπου και εργαστηριακός προσδιορισμός εδαφικών δυναμικών ιδιοτήτων
  • Διερεύνση της απόκρισης θεμελιώσεων θαλάσσιων ανεμογεννητριών με αριθμητικές μεθόδους
  • Ενόργανη παρακολούθηση γεωτεχνικών έργων
  • Ιδιότητες και συμπεριφορά γεωσυνθετικών υλικών και οπλισμένου έδαφους

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει τόσο συμβατικό όσο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών και μαλακών βράχων. Ο συμβατικός εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής (κοκκομετρία, όρια Atterberg, διαπερατότητα, στερεοποίηση, συμπύκνωση, αντοχή). Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός καλύπτει μετρήσεις στα αντικείμενα της δυναμικής του εδάφους (συσκευή συντονισμού δοκιμίων, συσκευή ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης, επί-τόπου μετρήσεις με τη μέθοδο cross-hole και με τη μέθοδο φασματικής ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων), της ενόργανης παρακολούθησης εδαφών και γεωκατασκευών, των γεωσυνθετικών υλικών (φυσικές, μηχανικές και υδραυλικές ιδιότητες) και της βραχομηχανικής. Επί πλέον, το Εργαστήριο διαθέτει σύχρονες υπολογιστές εγκαταστάσεις και κατάλληλα λογισμικά για χρήση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία, καθώς και σειρά φυσικών μοντέλων για διδακτικούς σκοπούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό αποτελείται από την Αναπλ. Καθηγήτρια Σταυρούλα Κοντοέ, τον Επίκ. Καθηγητή Παναγιώτη Πέλεκη, τους Ομότ. Καθηγητές Γεώργιο Αθανασόπουλο και Δημήτριο Ατματζίδη, τον Βασίλειο Χριστόπουλο (Ε.ΔΙ.Π Πολ. Μηχ), μεταδιδακτορικoύς συνεργάτες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Σταυρούλα Κοντοέ (τηλ. 2610 996569, email skontoe@upatras.gr).

Ιστότοπος Youtube:  https://www.youtube.com/@geolabupatras.civ.eng.1046/