Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το 1985 με δραστηριότητες διδακτικές και ερευνητικές στο πεδίο της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Το Εργαστήριο διαθέτει, εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής, τόσο συμβατικό όσο και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ο συμβατικός εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών δοκιμών Εδαφομηχανικής (κοκκομετρία, πλαστικότητα, διαπερατότητα, στερεοποίηση, συμπύκνωση, αντοχή). Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός καλύπτει μετρήσεις στα αντικείμενα της δυναμικής του εδάφους (συσκευή συντονισμού δοκιμίων, συσκευή ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης, επί-τόπου μετρήσεις με τη μέθοδο cross-hole και με τη μέθοδο φασματικής ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων), της ενόργανης παρακολούθησης εδαφών και γεωκατασκευών, των γεωσυνθετικών υλικών (φυσικές, μηχανικές και υδραυλικές ιδιότητες) και της βραχομηχανικής. Επί πλέον, το Εργαστήριο διαθέτει δύο νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλο λογισμικό για χρήση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία, καθώς και σειρά φυσικών μοντέλων για διδακτικούς σκοπούς.

Ερευνητική δραστηριότητα

Τα τρέχοντα θέματα ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Χρήση του διογκωμένου πολυστυρένιου σε γεωτεχνικές κατασκευές
  • Δυναμικές ιδιότητες και συμπεριφορά διογκωμένου πολυστυρένιου
  • Ανάπτυξη νέων γεωσυνθετικών προϊόντων Ελληνικής Παραγωγής
  • Ιδιότητες και συμπεριφορά γεωσυνθετικών υλικών
  • Οπλισμένο έδαφος
  • Δυναμικές ιδιότητες και συμπεριφορά εδαφών
  • Επιφανειακές θεμελιώσεις
  • Μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 1 μέλος Δ.Ε.Π. και περίπου 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές συμπεριλαμβανομένων 5 Υποψηφίων Διδακτόρων. Διπλωματική Εργασία εκπονούν περί τους 15 φοιτητές κάθε χρόνο. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν εκπονηθεί επιτυχώς 7 Διδακτορικές Διατριβές και περίπου 35 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Πελέκης, τηλ. 2610 996546, email ppelekis@upatras.gr