Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων είναι ένα νέο εργαστήριο (2021) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακών Έργων (το οποίο ιδρύθηκε το 1983) επεκτείνοντας τα αντικείμενα ενασχόλησης του στην περιοχή της διαχείρισης έργων, υποδομών και πόλεων. Το Εργαστήριο έχει σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και την προώθηση της έρευνας στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες διαχείρισης και διασύνδεσης κατασκευών, υποδομών και πόλεων καθώς επίσης και της διαχείρισης των συγκοινωνιακών έργων στον κύκλο ζωής τους.

Το Εργαστήριο καλύπτει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές:

 • Διαχείριση τεχνικών έργων, οργάνωση έργων και εργοταξίων.
 • Διαχείριση της συντήρησης έργων οδοποιίας.
 • Βιωσιμότητα συγκοινωνιακών έργων στον κύκλο ζωής  τους.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση έργων.
 • Τεχνολογίες ψηφιακών διδύμων για έξυπνες διασυνδεδεμένες υποδομές
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης και μηχανική μάθηση.

Τα τρέχοντα θέματα ερευνητικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογές ΒΙΜ και ψηφιακών διδύμων στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος.
 • Έξυπνες πόλεις, υποδομές και κατασκευές, έξυπνα δίκτυα, διαχείριση ενέργειας και κινητικότητα.
 • Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στη διαχείριση έργων και υποδομών.
 • Διαχείριση ασφάλειας στην κατασκευή έργων.
 • Διαχείριση συντήρησης οδοστρωμάτων και γεφυρών οδικών δικτύων.
 • Εφαρμογή νέων υλικών (νανοϋλικών) σε έργα οδοποιίας.
 • Δυναμική ανάλυση οδοστρωμάτων υπό την επίδραση κινούμενων φορτίων.
 • Εφαρμογές βελτιστοποίησης συστημάτων και λειτουργιών έργων και υποδομών.

Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ, έναν Ομότιμο Καθηγητή, δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οκτώ υποψηφίους διδάκτορες, τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές και περίπου δέκα φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία κατ’ έτος.

Διευθυντής τους Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Π. Χασιακός (τηλ. 2610 996506, email a.chassiakos@upatras.gr)