ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

4η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών I* CIV_8665Α 5
Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές CIV_8658A 5
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων CIV_9560Α 5
Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων CIV_0683Α 5
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων CIV_0276Α 5

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις