ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

4η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ     ECTS  
   
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών I* CIV_8665Α       5  
Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές CIV_8658A       5  
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων CIV_9560Α       5  
Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων CIV_0683Α       5  
Ατμοσφαιρική Ρύπανση CIV_8555A       5  
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων CIV_0276Α       5  

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις