Εισαγωγή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όραμα και Αποστολή του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Το ΠΜΣ έχει ως όραμα και αποστολή:

 • Tην προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα.
 • Την ανάπτυξη της έρευνας.
 • Την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση Επιστημόνων που έχουν εμβαθύνει σε συγκεκριμένο πεδίο της Επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και έχουν την υποδομή για προσφορά εξειδικευμένου έργου και για ανεξάρτητη και πρωτότυπη έρευνα.
 • Τη διαμόρφωση και εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε διεθνές επίπεδο.
 • Την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας

Αντικείμενο του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 

 • Επιστημονική ειδίκευση ευθυγραμμισμένη με τις σύγχρονες διεθνείς επιταγές και προκλήσεις για ανθεκτικές, βιώσιμες, και ευφυείς υποδομές.
 • Δυνατότητα ειδίκευσης σε: (i) Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας, (ii) Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές και (iii) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.
 • Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Πατρών και τις εθνικές ανάγκες.
 • Μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
 • Δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού με μεθόδους βασισμένες τόσο στις διαλέξεις όσο και σε πρακτικές εφαρμογές και τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Ανάδειξη της αυτενέργειας, της κριτικής ικανότητας και της διεπιστημονικής προσέγγισης.
 • Παραγωγή γνώσης μέσω έρευνας σε θεμελιώδες και εφαρμοσμένο επίπεδο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στα αντικείμενα που καλύπτει το πρόγραμμα.
 • Συνεργασία σε καινοτόμες περιοχές έρευνας σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΜΣ συνδέονται με τους αντίστοιχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΜΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας αναθεώρησής του και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση εθνικών και διεθνών συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος

Δέσμευση Τμήματος για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας για το ΠΜΣ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΜΣ, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής των στόχων και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 • Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΜΣ.
 • Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 • Τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ.
 • Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
 • Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
 • Την ουσιαστική σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
 • Την ανταπόκριση των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σχεδιασμός του ΠΜΣ του Τμήματος βασίζεται σε επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επιπέδου 7 (ως γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες)  του Εθνικού Σχεδίου Προσόντων ώστε ο απόφοιτος του προγράμματος:

 • να κατανοεί τα θέματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των υποδομών,
 • να γνωρίζει τα υλικά και τη μηχανική συμπεριφορά τους υπό συνθήκες ακραίων δράσεων,
 • να γνωρίζει τις μεθόδους αξιολόγησης της τρωτότητας, βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των υποδομών,
 • να διαθέτει επαρκή γνώση των μεθόδων αναλυτικής προσομοίωσης της συμπεριφοράς υποδομών,
 • να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της θεωρίας πιθανοτήτων για την ανάλυση της αξιοπιστίας και της διακινδύνευσης υποδομών που υπόκεινται σε φυσικές/περιβαλλοντικές ή ανθρωπογενείς δράσεις,
 • να αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και μετρήσιμους δείκτες για την αξιολόγηση της τρωτότητας και βιωσιμότητας των υποδομών
 • να αξιολογεί τις βλάβες σε υποδομές και να σχεδιάζει τους τρόπους ανάταξής τους υπό συνθήκες αβεβαιότητας
 • να συνδυάζει πειραματικές και αναλυτικές μεθόδους και μέσα για τη βελτίωση της λειτουργίας έργων και υποδομών και την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους,
 • να αναλύει τα δεδομένα και να εξάγει ορθολογικά συμπεράσματα για την κατάσταση των υποδομών μετά από ακραία γεγονότα