Οδηγός Σπουδών – Κανονισμοί

H διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Ο Οδηγός Σπουδών , ο Κανονισμός Σπουδών και τα Περιγράμματα Μαθημάτων περιέχουν πληροφορίες για τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματά τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, τη χρονική αλληλουχία τους και τον τρόπο εξέτασής τους.

Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Διπλωματική Εργασία

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών καθώς και το Νέο Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών.
Επισημαίνεται ότι:

  • Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) θα κατατίθεται στο ιδρυματικό καταθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ προαιρετικά με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και του φοιτητή.
  • Η υποβολή της ΔΕ θα γίνεται σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών και τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών.