Οδηγός Σπουδών – Κανονισμοί

H διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού είναι 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Ο Οδηγός Σπουδών , ο Κανονισμός Σπουδών και τα Περιγράμματα Μαθημάτων περιέχουν πληροφορίες για τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τα μαθησιακά αποτελέσματά τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, τη χρονική αλληλουχία τους και τον τρόπο εξέτασής τους.

Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Διπλωματική Εργασία

Η ανάθεση, εκπόνηση, συγγραφή και υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) γίνεται σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών και τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Νέο Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών, καθώς και τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών. Επισημαίνεται ότι η ΔΕ θα κατατίθεται στο ιδρυματικό καταθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ προαιρετικά με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και του φοιτητή.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Τμήμα διοργανώνει «Διαγωνισμό Αφίσας Διπλωματικών Εργασιών» με στόχο την προβολή των ΔΕ που εκπονούνται από τους φοιτητές του Τμήματος και την επιβράβευση των φοιτητών που επιθυμούν να λάβουν μέρος. Ο διαγωνισμός αφορά τους φοιτητές που θα έχουν παρουσιάσει με επιτυχία την ΔΕ στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Αφίσας Διπλωματικής Εργασίας.