Έντυπα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ DOCUGATE

https://eservice.upatras.gr/

To DOCUGATE είναι μια εφαρμογή που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της οποίας ο φοιτητής δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του η οποία μετά την υποβολή της πρωτοκολλείται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την οποία την απευθύνει και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της αίτησης και του ιστορικού των ενεργειών που έχουν γίνει στην αρμόδια υπηρεσία για την διεκπεραίωση της.

Η λίστα των αιτήσεων που απευθύνεται στις Γραμματείες περιλαμβάνει περί τις 23 αιτήσεις και προοδευτικά γίνεται προσπάθεια ένταξης όλων των πιθανών αιτήσεων που θα ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έργου ενός φοιτητή.

Για τις υπόλοιπες αιτήσεις που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, υπάρχουν τα έντυπα των αιτήσεων που απευθύνονται στα email των Γραμματειών σύμφωνα με τις αναρτώμενες οδηγίες των ιστοσελίδων τους.

Υποβολή αίτησης μέσω του DOCUGATE:

  1. Ο Φοιτητής συνδέεται στην εφαρμογή DOCUGATE https://eservice.upatras.gr/ μέσω του ιδρυματικού του λογαριασμού ή εάν δεν διαθέτει, μέσω κωδικών TaxisNet.

  2. Aφού ταυτοποιείται θα επιλέξει την αίτηση που επιθυμεί από τον κατάλογο αιτήσεων και θα την απευθύνει στο τμήμα/ Γραμματεία που θα πρέπει να την υποβάλλει.

  1. Ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτεί η κάθε αίτηση και επισυνάπτει τα επιπλέον δικαιολογητικά που συνιστά η Γραμματεία.

Στο αρχείο των δικαιολογητικών ο φοιτητής βλέπει τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν είναι ενσωματωμένα στην αίτηση και που πρέπει να τα υποβάλει με την αίτηση και να τα επισυνάψει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, προκειμένου να ελεγχθούν από την Γραμματεία και να διεκπεραιωθεί το αίτημά του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τίτλος Αρχείο
Αίτηση Οφειλής Οκτώ (8) ή λιγότερων μαθημάτων μη-αντιστοίχου εξαμήνου Iανουαρίου 2024 Αρχείο doc
Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας Αρχείο doc
Αίτηση για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης-Ν.4957 Αρχείο doc

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ DOCUGATE

https://eservice.upatras.gr/

To DOCUGATE είναι μια εφαρμογή που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της οποίας ο φοιτητής δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του η οποία μετά την υποβολή της πρωτοκολλείται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την οποία την απευθύνει και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της αίτησης και του ιστορικού των ενεργειών που έχουν γίνει στην αρμόδια υπηρεσία για την διεκπεραίωση της.

Η λίστα των αιτήσεων που απευθύνεται στις Γραμματείες περιλαμβάνει περί τις 23 αιτήσεις και προοδευτικά γίνεται προσπάθεια ένταξης όλων των πιθανών αιτήσεων που θα ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έργου ενός φοιτητή.

Για τις υπόλοιπες αιτήσεις που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, υπάρχουν τα έντυπα των αιτήσεων που απευθύνονται στα email των Γραμματειών σύμφωνα με τις αναρτώμενες οδηγίες των ιστοσελίδων τους.

Υποβολή αίτησης μέσω του DOCUGATE:

  1. Ο Φοιτητής συνδέεται στην εφαρμογή DOCUGATE https://eservice.upatras.gr/ μέσω του ιδρυματικού του λογαριασμού ή εάν δεν διαθέτει, μέσω κωδικών TaxisNet.

  2. Aφού ταυτοποιείται θα επιλέξει την αίτηση που επιθυμεί από τον κατάλογο αιτήσεων και θα την απευθύνει στο τμήμα/ Γραμματεία που θα πρέπει να την υποβάλλει.

  1. Ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτεί η κάθε αίτηση και επισυνάπτει τα επιπλέον δικαιολογητικά που συνιστά η Γραμματεία.

Στο αρχείο των δικαιολογητικών ο φοιτητής βλέπει τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν είναι ενσωματωμένα στην αίτηση και που πρέπει να τα υποβάλει με την αίτηση και να τα επισυνάψει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, προκειμένου να ελεγχθούν από την Γραμματεία και να διεκπεραιωθεί το αίτημά του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τίτλος Αρχείο
Αίτηση επιλογής στο Π.Μ.Σ 24-25 για ΜΔΕ Αρχείο doc
Έντυπο περιγραφής στόχων Αρχείο doc
Συστατική Επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. – Ελληνικά Αρχείο doc
Συστατική επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. – Αγγλικά Αρχείο doc
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) ΚΑΘΗΓΗΤΗ Αρχείο docx
Έντυπο Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Αρχείο docx
Ορισμού επιβλέποντος και Θέματος διπλωματικής εργασίας Αρχείο docx
Υπεύθυνη-Δήλωση ΜΔΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ Αρχείο doc
Έντυπο αξιολόγησης ΠΜΣ Αρχείο pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ DOCUGATE

https://eservice.upatras.gr/

To DOCUGATE είναι μια εφαρμογή που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της οποίας ο φοιτητής δύναται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του η οποία μετά την υποβολή της πρωτοκολλείται αυτόματα στην υπηρεσία κατά την οποία την απευθύνει και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της αίτησης και του ιστορικού των ενεργειών που έχουν γίνει στην αρμόδια υπηρεσία για την διεκπεραίωση της.

Η λίστα των αιτήσεων που απευθύνεται στις Γραμματείες περιλαμβάνει περί τις 23 αιτήσεις και προοδευτικά γίνεται προσπάθεια ένταξης όλων των πιθανών αιτήσεων που θα ήταν χρήσιμες κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έργου ενός φοιτητή.

Για τις υπόλοιπες αιτήσεις που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, υπάρχουν τα έντυπα των αιτήσεων που απευθύνονται στα email των Γραμματειών σύμφωνα με τις αναρτώμενες οδηγίες των ιστοσελίδων τους.

Υποβολή αίτησης μέσω του DOCUGATE:

  1. Ο Φοιτητής συνδέεται στην εφαρμογή DOCUGATE https://eservice.upatras.gr/ μέσω του ιδρυματικού του λογαριασμού ή εάν δεν διαθέτει, μέσω κωδικών TaxisNet.

  2. Aφού ταυτοποιείται θα επιλέξει την αίτηση που επιθυμεί από τον κατάλογο αιτήσεων και θα την απευθύνει στο τμήμα/ Γραμματεία που θα πρέπει να την υποβάλλει.

  1. Ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτεί η κάθε αίτηση και επισυνάπτει τα επιπλέον δικαιολογητικά που συνιστά η Γραμματεία.

Στο αρχείο των δικαιολογητικών ο φοιτητής βλέπει τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν είναι ενσωματωμένα στην αίτηση και που πρέπει να τα υποβάλει με την αίτηση και να τα επισυνάψει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, προκειμένου να ελεγχθούν από την Γραμματεία και να διεκπεραιωθεί το αίτημά του.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΩΝ

Τίτλος Αρχείο
Αίτηση επιλογής στο Δ.Δ Αρχείο doc
Έντυπο περιγραφής στόχων Αρχείο doc
Συστατική Επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. – Ελληνικά Αρχείο doc
Συστατική επιστολή Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. – Αγγλικά Αρχείο doc
Έντυπο Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων Π.Δ.Σ. Αρχείο docx
Υπεύθυνη-Δήλωση ΜΔΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ Αρχείο doc
Έντυπο αξιολόγησης Π.Δ.Σ Αρχείο docx
Ετήσια Έκθεση Προόδου Δ.Δ Αρχείο docx
Τίτλος Αρχείο
Αίτηση Αδειών Καθηγητών / Λεκτόρων Αρχείο doc
Τίτλος Αρχείο
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ Αρχείο