Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Τμήμα έχει δημιουργήσει Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή για το ΠΜΣ, σκοπός της οποίας είναι η παροχή απόψεων/συμβουλών προς το Τμήμα για τη βελτίωση του ΠΜΣ σε τομείς όπως η διάρθρωση σπουδών, τα προσφερόμενα μαθήματα και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με όσα απαιτούνται για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι ανάγκες τις αγοράς που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, η διεθνής του εικόνα, το επίπεδό τους σε σχέση με συναφή προγράμματα του εξωτερικού, κ.α. Η επιτροπή είναι τριμελής, ορίζεται από
τη Συνέλευση ανά διετία (ή όταν ένα μέλος της ζητήσει την αντικατάστασή του) και τα μέλη της θα προέρχονται από επαγγελματικούς φορείς, τον κατασκευαστικό τομέα/αγορά εργασίας και ακαδημαϊκά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Περισσότερα εδώ