Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Τμήμα θέσπισε το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου για τους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Επιβλέποντα Καθηγητή που προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, αλλά με διευρυμένες αρμοδιότητες (πλην εκείνης της επίβλεψης Διπλωματικών εργασιών): θα παρέχει στους φοιτητές συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα συζητά/συμβουλεύει του φοιτητές σχετικά με παράπονα ή ενστάσεις τους, πριν αυτές οδηγηθούν στα αρμόδια όργανα και κάθε άλλο θέμα που ο φοιτητής/τρια χρειάζεται καθοδήγηση/γνώμη. Τις λεπτομέρειες λειτουργίας του θεσμού περιγράφει και καθορίζει σχετικός Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου που εκδόθηκε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση.