ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ου Εξαμήνου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Επιλέγεται υποχρεωτικά ένα μάθημα Επιλογής 1ης ΚΕ από τον παρακάτω κατάλογο.

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Σύμμικτες Κατασκευές CIV_9269Α 5
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές CIV_9255Α 5