ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠΑΤΙΑΣ 1
ΡΙΟ, ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ: 2610.996501-04
email: civil@upatras.gr