ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ου Εξαμήνου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Επιλέγεται υποχρεωτικά ένα μάθημα Επιλογής 2ης ΚΕ από τον παρακάτω κατάλογο.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS
Μέθοδοι Γεωτεχνικής Έρευνας CIV_9371Α 5
Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων CIV_8371Α 5
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές CIV_9255Α 5
Γεωδαισία CIV_8356A 5