Εσωτερικοί Κανονισμοί

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Οδηγός Συγγραφής Διατριβής ΔΔ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Συγγραφής Διατριβής.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Το Τμήμα θέσπισε το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου για τους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Επιβλέποντα Καθηγητή που προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, αλλά με διευρυμένες αρμοδιότητες (πλην εκείνης της επίβλεψης Διπλωματικών εργασιών): θα παρέχει στους φοιτητές συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα συζητά/συμβουλεύει του φοιτητές σχετικά με παράπονα ή ενστάσεις τους, πριν αυτές
οδηγηθούν στα αρμόδια όργανα και κάθε άλλο θέμα που ο φοιτητής/τρια χρειάζεται καθοδήγηση/γνώμη. Τις λεπτομέρειες λειτουργίας του θεσμού περιγράφει και καθορίζει σχετικός Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου που εκδόθηκε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση.

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Για τις ανάγκες του ΠΜΣ, υιοθετείται ο Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμβουλευθείτε τον Κανονισμό εδώ

Κανονισμός υποβολής παραπόνων

Το Τμήμα δημιούργησε και εφαρμόζει μηχανισμό διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών/τριων. Η λειτουργία του μηχανισμού καθορίζεται στο σχετικό Κανονισμό εδώ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ