Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών

Το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών (www.sml.civil.upatras.gr) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2004 με κύριο σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα στην περιοχή της μηχανικής και τεχνολογίας υλικών των κατασκευών. Επίσης, το Εργαστήριο έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικών με τη μέτρηση μηχανικών και άλλων χαρακτηριστικών επί δομικών υλικών και στοιχείων.

Ερευνητική δραστηριότητα

Στo πλαίσιo διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων το Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών έχει να επιδείξει έργο σχετικά με:

 • την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων υλικών στο πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού, με έμφαση στα σύνθετα υλικά (π.χ. ινοπλισμένα πολυμερή, ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα) και στα προηγμένα σκυροδέματα (ινοπλισμένα, υψηλής αντοχής, ελαφροβαρή, με βάση τα γεωπολυμερή, κλπ)
 • τη συμπεριφορά του δομικού χάλυβα, του ξύλου και των προϊόντων αυτού
 • τη διερεύνηση της μηχανικής τοιχοδομών και κονιαμάτων
 • την τεχνολογία σκυροδέματος
 • την εφαρμογή τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου δομικών υλικών και στοιχείων
 • τη μελέτη ελαφροβαρών υλικών θερμομόνωσης
 • την πυραντίσταση δομικών στοιχείων
 • την ανάπτυξη και μελέτη συστημάτων συνδυασμένης ενεργειακής και αντισεισμικής αναβάθμισης κατασκευών

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Eργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • μηχανές εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης και στρέψης
 • δύσκαμπτο πλαίσιο διαξονικής φόρτισης δομικών μελών
 • όργανα μέτρησης παραμορφώσεων και μετατοπίσεων
 • σειρά συσκευών μη καταστροφικού ελέγχου (π.χ. υπέρηχοι, κρουσίμετρο, σκληρόμετρο, ανίχνευση οπλισμών, ανίχνευση διάβρωσης, διάταξη επιπέδων γρύλων – flat jacks, pull-off tester, διαπερατόμετρο, RCPT)
 • εξοπλισμό τεχνολογίας σκυροδέματος και κονιαμάτων
 • εξοπλισμό μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας
 • κατακόρυφο κλιβάνο 3×3 m και οριζόντιο κλίβανο 4.1×3.1 m
 • θαλάμους επιταχυνόμενης ενανθράκωσης, επιβολής κύκλων ψύξης-απόψυξης, και συντήρησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό αποτελείται από 3 μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικoύς συνεργάτες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών είναι ο Καθηγητής Αθ. Χ. Τριανταφύλλου (τηλ. 2610 996516, email ttriant@upatras.gr).