ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10ου Εξαμήνου

3η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ     ECTS  
   
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων* CIV_9560Α       5  
Υπολογιστική Υδραυλική CIV_8460A       5  
Υπόγεια Ύδατα CIV_9470A       5  
Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων CIV_8455Α       5  
Ατμοσφαιρική Ρύπανση CIV_8555A       5  

* Μάθημα επιλογής μόνο για τις άλλες κατευθύνσεις