ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ου Εξαμήνου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

Επιλέγεται υποχρεωτικά ένα μάθημα Επιλογής 4ης ΚΕ από τον παρακάτω κατάλογο.

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων CIV_0683Α 5
Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές CIV_8658A 5
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων CIV_9560Α 5