Εργαστήριο Κατασκευών

Οι δυνατότητες και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Κατασκευών (www.strulab.civil.upatras.gr) είναι προσανατολισμένα στην κατεύθυνση της πειραματικής έρευνας μελών, συστημάτων μελών (π.χ. συνδυασμών δοκών και υποστυλωμάτων υπό μορφή κόμβων) και μικρών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία, ή συνδυασμό τους, σε στατική φόρτιση, μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη, και σε ψευδοδυναμική (δηλ. με πλήρη εξομοίωση σεισμικής διέγερσης και απόκρισης).

To Εργαστήριο Κατασκευών διαθέτει ισχυρό δάπεδο διαστάσεων κάτοψης 10m x 16m καθώς και δύο – κάθετους μεταξύ τους – προεντεταμένους συμπαγείς τοίχους αντίδρασης πάχους 1m, διαστάσεων, 5.5m ύψους και 6.0m/4.0m πλάτους. Το σύστημα ισχυρό δάπεδο-τοίχοι αντίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτέλεση στατικών ή ψευδοδυναμικών δοκιμών σε τμήματα κατασκευών ή σε μικρές κατασκευές (π.χ. σε διόροφο πλαίσια). Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τρείς αντλίες υψηλής πίεσης 450lpm, 7 έμβολα (δυνατότητας από 250 έως 1000kN και μετακινήσεις έως 1m), 8 υδραυλικούς γρύλλους, ειδικά κατασκευασμένους ελεγκτές και αντίστοιχα υπολογιστικά και καταγραφικά συστήματα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται και σύγχρονο σύστημα τηλεπαρακολούθησης δοκιμών το οποίο βασίζεται στο συγχρονισμό πειραματικών δεδομένων και φωτογραφιών (telepresence), επιτρέποντας σε απομακρυσμένους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των δοκιμών (βλ. για παράδειγμα http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pj2jG4Mvkhc).
Τα χρονικά συσχετισμένα δεδομένα κάθε δοκιμής μπορούν επίσης να φορτωθούν σε ειδικό λογισμικό και ο χρήστης να παρακολουθήσει πάλι τη δοκιμή επιλέγοντας και χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα σημεία αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

καθ. Ε. Μπούσιας, Διευθ. Εργαστηρίου (τηλ. 2610 996588, sbousias@upatras.gr)
καθ. Θ. Καραβασίλης (τηλ. 2610 997725, karavasilis@upatras.gr)