Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής (www.hydraulics.civil.upatras.gr) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την προώθηση της έρευνας και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα ροής επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων, ακτομηχανικής, υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς και συναφών τεχνικών έργων.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1980. Η αρχική του ονομασία ήταν «Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων» και μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής» το 1991. Ο αείμνηστος Χρήστος Χατζηθεοδώρου διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου από το 1980 έως το 2006. Από το 2006 έως το 2020, Διευθυντής του Εργαστηρίου διετέλεσε ο Ομότιμος σήμερα Καθηγητής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος.

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει τον κύριο εργαστηριακό χώρο εμβαδού περίπου 1000 m2, καθώς και έναν δευτερεύοντα περίπου 100 m2. Οι βασικές εγκαταστάσεις στον κύριο εργαστηριακό χώρο είναι η Μεγάλη Διώρυγα, η Μεσαία Διώρυγα, η Δεξαμενή Κυμάτων και το Δίκτυο Κλειστών Αγωγών Σταθερού Φορτίου με τον αντίστοιχο χώρο τοποθέτησης υδραυλικών ομοιωμάτων. Οι βασικές εγκαταστάσεις στο δευτερεύοντα χώρο είναι η Μικρή Διώρυγα και οι Υδραυλικές Τράπεζες με τις αντίστοιχες πειραματικές συσκευές. Το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό μέτρησης χαρακτηριστικών παραμέτρων και μεταβλητών ρευστού και ροής για εργασίες τόσο εργαστηρίου όσο και πεδίου. Στους χώρους του Εργαστηρίου υπάρχει Υπολογιστικό Δίκτυο το οποίο αποτελείται από περίπου 20 σειριακούς υπολογιστές και ένα παράλληλο υπολογιστή τεσσάρων (4) κόμβων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τέσσερα μέλη ΔΕΠ, δύο Ομότιμους Καθηγητές, ένα μέλος ΕΤΕΠ και μία Διοικητικό Υπάλληλο. Από το 2020 έως σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Δήμας (adimas@upatras.gr).