ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου

4η κατεύθυνση

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΓ ECTS
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών ΙΙ CIV_9668Α 5
Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων CIV_9670A 5
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών CIV_9669A 5
Περιβαλλοντικές Μετρήσεις CIV_9562Α 5
Γεωδαιτικές Εφαρμογές CIV_9810Α 5
Συστήματα και Τεχνολογίες για Ψηφιακές και Έξυπνες Πόλεις CIV_9671A 5