1. Νομικό πλαίσιο λιμένων Ελλάδος.
2. Αξιολόγηση λιμενικής ζώνης.
3. Στοιχεία παράκτιας υδραυλικής: θεωρίες κυμάτων, ζώνη θραύσης.
4. Ανεμογενείς κυματισμοί.
5. Στοιχεία πλοίων και διάταξης λιμένων.
6. Λειτουργικότητα και αστοχία λιμενικών έργων.
7. Κυματοθραύστες με κεκλιμένα πρανή.
8. Κυματοθραύστες με κατακόρυφο και μεικτό μέτωπο.
9. Κρηπιδώματα.
10. Κυλινδρικά στοιχεία.