1. Περιγραφή λιμενικών έργων και αξιολόγηση λιμενικής ζώνης.
  2. Κυματικές διεργασίες στον παράκτιο χώρο.
  3. Ανεμογενείς κυματισμοί.
  4. Στοιχεία πλοίων και διάταξης λιμένων.
  5. Λειτουργικότητα και αστοχία λιμενικών έργων.
  6. Κυματοθραύστες με κεκλιμένα πρανή.
  7. Κυματοθραύστες με κατακόρυφο και μεικτό μέτωπο.
  8. Κρηπιδώματα.
  9. Έργα με κυλινδρικά στοιχεία και υποθαλάσσιοι αγωγοί.