1. Εισαγωγή στην Αρχή των Δυνατών Έργων
2. Η έννοια της διακριτοποίησης, του μητρώου δυσκαμψίας, των κομβικών φορτίων και των κομβικών μετατοπίσεων.
3. Ανάπτυξη μητρώων δυσκαμψίας απλών κατασκευών: δικτυώματα, δοκοί, δισδιάστατα πλαίσια. Λύση ασκήσεων.
4. Τρισδιάστατα πλαίσια και εσχάρες. Λύση ασκήσεων.
5. Επίπεδη ένταση και επίπεδη παραμόρφωση. Τριγωνικά στοιχεία σταθερής και γραμμικής παραμόρφωσης, τετράπλευρα τεσσάρων κόμβων. Συγκρίσεις πεπερασμένων στοιχείων, ακρίβεια και σύγκλιση της αριθμητικής λύσης. Λύση ασκήσεων.
6. Αξονοσυμμετρικά στοιχεία. Λύση ασκήσεων.
7. Τρισδιάστατα στοιχεία. Λύση ασκήσεων.
8. Συνήθεις πρακτικές μοντελοποίησης. Ερμηνεία αποτελεσμάτων.
9. Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών
10. Xρήση εμπορικών προγραμμάτων ΗΥ (π.χ. ANSYS, SAP, ETABS, κλπ.).