Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 5 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021* οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου,  πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα οποία είναι:

·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
·         Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο)
·         Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
·         Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

* Η σχετική Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site του Ιδρύματος (το οποίο αναρτάται αυτόματα και στις Γραμματείες) και επιπλέον έχει αποσταλεί από το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών με μαζικό μήνυμα στους εγγεγραμμένους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εν συνεχεία οι Γραμματείες θα προχωρήσουν, το συντομότερο δυνατό, στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών τα οποία αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠAI.Θ., σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητά τους και στο σχετικό έντυπο όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες στα συμπληρωμένα, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο, στοιχεία φοιτητών η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (βάσει των ορθά αναρτημένων εγγράφων π.χ. Δελτίου Ταυτότητας, εντύπου με τον ΑΜΚΑ κλπ.).

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου, οι Γραμματείες οριστικοποιούν την αίτηση, εγκρίνουν την εγγραφή και προβαίνουν στη δημιουργία χρήστη και διαπιστευτηρίων, χωρίς τη σχετική εκτύπωση.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα στέλνονται από το Τμήμα Δικτύων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των “UPnet ID” στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη, ωστόσο θα γίνεται μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Ειδικότερα δε, η αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα.

Η Γραμματεία οφείλει επίσης, να καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό αρχείο των εγγεγραμμένων τα αντίστοιχα στοιχεία των επιτυχόντων, των οποίων εγκρίθηκε η εκπρόθεσμη εγγραφή.

Σημειώνεται ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας με τα στοιχεία των αιτούντων διαγραφή αντικαθιστά την αίτηση για διαγραφή που προσκόμιζαν οι φοιτητές στις Γραμματείες των Τμημάτων (Κεφάλαιο 3 της εγκυκλίου). Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις των αιτούντων διαγραφή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γραμματειών, ότι οι υπόχρεοι φοιτητές έχουν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε όλες τις Δομές του Ιδρύματος (παράδοση δωματίων Φοιτητικής Εστίας, κάρτα σίτισης, Βιβλιοθήκη κτλ.)

Από την Γραμματεία