8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΓ

ECTS
Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων CIV_7222Α 7
Σχεδιασμός Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης CIV_8435Α 6
Διαχείριση Τεχνικών Έργων CIV_5716Α 7
Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθ. Εμβάθυνσης* 5
Επιλογής Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης** 5

*    ΚΕ1.ΥΠΕ, ΚΕ2.ΥΠΕ, ΚΕ3.ΥΠΕ ή ΚΕ4.ΥΠΕ της ΚΕ του φοιτητή.

**  ΚΕ1.ΕΠΙ, ΚΕ2.ΕΠΙ, ΚΕ3.ΕΠΙ ή ΚΕ4.ΕΠΙ της ΚΕ του φοιτητή.

Όταν φοιτητής επιλέξει να αλλάξει ΚΕ, το «Υποχρεωτικό Επιλογής ΚΕ» και το «Επιλογής εντός ΚΕ» Μαθήματα του 8ου Εξαμήνου, στα οποία έχει προβιβάσιμο βαθμό, χαρακτηρίζονται ως Μαθήματα «Επιλογής εκτός ΚΕ» (ΚΕ1.ΕΠΙ, ΚΕ2.ΕΠΙ, ΚΕ3.ΕΠΙ ή ΚΕ4.ΕΠΙ) της νέας του ΚΕ και μεταφέρονται στο 10ο Εξάμηνο, ενώ υποχρεούται να δηλώσει στο 8ο Εξάμηνο το «Υποχρεωτικό Επιλογής ΚΕ» και το «Επιλογής ΚΕ» Μαθήματα της νέας του ΚΕ.