Πρόσκληση σε Φοιτητικό Διαγωνισμό
Αναγγέλλεται φοιτητικός διαγωνισμός υπό την αιγίδα ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με σκοπό την εξοικείωση σε θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών και κυκλικής οικονομίας για 1-2 άτομα για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα με ενδιαφέρον στις εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) και Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ) στα εξής θέματα: Αυτόνομα Οχήματα και Φορτία, Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Οδικά Ατυχήματα, Βιώσιμη Κινητικότητα, Βιώσιμες Υποδομές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μηχανική Περιβάλλοντος, Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι/ες θα είναι πρόθυμοι να συνεργασθούν στα σχετικά ερευνητικά έργα, δηλαδή C-ROADS, SSTPAs, FRESH WAYS, και είναι απαραίτητες οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας, καλή γνώση της αγγλικής και άριστη χρήση του Microsoft Office.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και πρόσφατους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών και υπάρχει πρόβλεψη για χρηματική αμοιβή του φοιτητή/τριας ή φοιτητών/-τριών.
Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να αποστείλουν (1) βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά, (2) κατάλογο σχετικών μαθημάτων με ημερομηνία και σχετικό βαθμό σε καθένα από αυτά, και (3) μία έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτασης 1000 λέξεων, που να αναφέρεται σε συγκεκριμένες τρέχουσες ανάγκες της χώρας μας σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω θέματα. Θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης.
Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει έως την 14η Οκτωβρίου 2021
Για την αποστολή των δικαιολογητικών καθώς και για πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τα ερευνητικά έργα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Ομότιμο Καθηγητή κ. Στεφανίδη, yjste@upatras.gr.