Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι παρουσιάζουν πιθανά συμπτώματα Covid-19 (π.χ. δέκατα, πονοκέφαλος) ότι μπορούν να
προσέρχονται στα εφημερεύοντα νοσοκομεία για τη διεξαγωγή δωρεάν εργαστηριακού ελέγχου.