Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος για να συμμετάσχουν στην εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 για μαθήματα ΜΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ενώ οφείλουν 8 μαθήματα ή λιγότερα), θα πρέπει να
δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από 13 Απριλίου 2022 μέχρι και 10 Μαϊου
2022 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν.
Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για τα μαθήματα αυτά δεν θα μπορούν να
εξετασθούν κατά την εξεταστική Ιουνίου 2022. Η γραπτή αίτηση ΔΕΝ κατοχυρώνει
το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική.
Η δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία σημαίνει και πρόθεση για σίγουρη συμμετοχή
στην εξέταση. Δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες απουσίες.
Από την Γραμματεία