Οι φοιτητές του Τμήματος ενθαρρύνονται να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα του Τμήματος (Συνέλευση, Τομείς). Η σχετική διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕΚ 5364 (19-11-2021). Για τυχόν βοήθεια σχετικώς με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Τμήματος.