Αναγγέλλεται φοιτητικός διαγωνισμός υπό την αιγίδα ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με σκοπό την εξοικείωση σε θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών και κυκλικής οικονομίας για 1-2 άτομα για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα με ενδιαφέρον στις εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) και Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ) στα εξής θέματα: Αυτόνομα Οχήματα και Φορτία, Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Οδικά Ατυχήματα, Βιώσιμη Κινητικότητα, Βιώσιμες Υποδομές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μηχανική Περιβάλλοντος, Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι/ες θα είναι πρόθυμοι να συνεργασθούν εντός του Πανεπιστημίου Πατρών στα σχετικά ερευνητικά έργα, δηλαδή C-ROADS, SSTPAs, GreenBuilding, BLUEfasma και είναι απαραίτητες οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας, καλή γνώση της αγγλικής και άριστη χρήση του Microsoft Office.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και πρόσφατους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών και υπάρχει πρόβλεψη για χρηματική αμοιβή του φοιτητή/τριας ή φοιτητών/-τριών.

Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να αποστείλουν (1) τρέχοντα γενικό βαθμό (εκτίμηση), (2) βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά, (3) κατάλογο σχετικών μαθημάτων με ημερομηνία και σχετικό βαθμό σε καθένα από αυτά, (4) τομέα ειδίκευσης (ή επιθυμητό) και θέμα διπλωματικής (ή επιθυμητό) και (5) εκδήλωση ενδιαφέροντος έκτασης 500 λέξεων, που να αναφέρεται σε συγκεκριμένες τρέχουσες ανάγκες της χώρας
μας σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω θέματα. Περιλαμβάνεται διαδικασία συνέντευξης.
Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει έως την 4η Ιουλίου 2022

Για την αποστολή των δικαιολογητικών καθώς και για πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τα ερευνητικά
έργα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Ομότιμο Καθηγητή κ. Στεφανίδη,
yjste@upatras.gr.