Η ανανέωση είναι απολύτως απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικών και
αναλυτικών βαθμολογιών.

Από την Γραμματεία