Οι αιτούντες μετεγγραφή για το α.ε. 2022-2023 πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη υπ’ αρ. 136973/Ζ1/04.11.2022
Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με «α) Κύρωση ονομαστικών πινάκων
αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023. β) Οδηγίες
σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών»
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, μπορούν να προσκομίζονται
ή/και να αποστέλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος (Αποστολή με courier ή
κατάθεση με φυσική παρουσία) έως Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 16
Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής των
επιτυχόντων οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, η ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr. Για να εισέλθουν στη
πλατφόρμα οι επιτυχόντες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον
λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. Χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου
του Υπουργείου που τους έχει δοθεί. Παρακαλείστε να διορθώσετε το πατρώνυμο
κατά τη επεξεργασία των εγγραφών. Σας υπενθυμίζουμε ότι φοιτητές/τριες που έχουν
εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή
τους από την πλατφόρμα, θα πρέπει η εγγραφή τους να ολοκληρωθεί από τη
Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος.
Υπενθυμίζεται ότι επιπλέον των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, στην πλατφόρμα
http://eggrafes.upatras.gr πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να
αναρτήσουν αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:
1. Ευκρινή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου
H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης μέσω της
υπηρεσίας τηλεματικής του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής από την Γραμματεία
του Τμήματος:
1. Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των
μετεγγραφέντων φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων θα
αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχουν
δηλώσει κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας
http://eggrafes.upatras.gr..
2. Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή
από το Ίδρυμα (UPnet ID).
Από την Γραμματεία