Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος για το έτος 2023
Σύμφωνα με το Νόμο 4957/22, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών
(ένας προπτυχιακός, ένας μεταπτυχιακός, ένας υποψήφιος διδάκτορας) στη Συνέλευση του Τμήματος.
1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των
φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου (προπτυχιακά), δεύτερου (μεταπτυχιακά) και τρίτου
(διδακτορικό) κύκλου του Τμήματος. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του
Τμήματος λήγει στις 31/12/2023.
2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και
μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Η εκλογή των εκπροσώπων
πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών
ανά κύκλο σπουδών.
3. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του
Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου
κύκλου του Τμήματος που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης (5+3=8 έτη), β) το
σύνολο των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν
έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (1 έτος), και γ) το σύνολο των
υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει 3 έτη από την εγγραφή τους.
4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση
του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου
κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση
(ακαδ. έτος 2022-23) δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (5 έτη
για τους προπτυχιακούς φοιτητές, 1 έτος για τους μεταπτυχιακούς). Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες
του Τμήματος έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια
της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των
τριών ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
προς τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1/3/2023 (13:00 μμ)
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (διαθέσιμο στη Γραμματεία).
5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, που θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των
φοιτητών της παρ. 3, από την οποία θα εξαιρεθούν όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση
του εκπροσώπου των φοιτητών.
6. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως έναν υποψήφιο από τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών
πρώτου κύκλου (προπτυχιακά), έως έναν υποψήφιο για τον δεύτερο κύκλο σπουδών
(μεταπτυχιακά), και έως έναν υποψήφιο για τον τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικό). Ως
εκπρόσωποι θα εκλεγούν αυτοί που θα λάβουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση
του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων (15% του αριθμού μελών ΔΕΠ, ήτοι 23, άρα τρεις συνολικά) και
σε κάθε περίπτωση ένας από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και
για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι
κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρξει
ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που
ισοψήφισαν. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκλογική διαδικασία θα δοθούν μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.