Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών λειτουργεί από το 1974 με εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της εφαρμογής της Γεωδαισίας στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετρήσεις, αξιολόγηση και ερμηνεία παραμορφώσεων του εδάφους, σύγχρονων και αρχαίων τεχνικών έργων, που οφείλονται σε σεισμοτεκτονικά, γεωτεχνικά και άλλα φαινόμενα. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 4 D-GPS receivers, όργανα total stations, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.

Τρέχοντα κύρια θέματα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι:

  • Μετρολογία Γεωδαιτικών Οργάνων
  • Εφαρμογές της Θεωρίας Μετάδοσης Σφαλμάτων
  • Προσδιορισμός παραμέτρων σεισμικών ρηγμάτων από αντιστροφή γεωδαιτικών στοιχείων
  • Real-time μετρήσεις μικρής κλίμακας κινήσεων – παραμορφώσεων μεγάλων τεχνικών έργων (RTK-GPS)
  • Κινηματική κατολισθήσεων και προσδιορισμός μικρο-τοπογραφικών μεταβολών που οφείλονται σε γεωτεχνικά αίτια
  • Παρακολούθηση δυναμικών και στατικών μετατοπίσεων μεγάλων τεχνικών έργων (γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, κλπ.)
  • Προσδιορισμός γεωδαιτικού datum από μή ενόργανες παρακολουθήσεις στάθμης θάλασσας
  • Αρχαιοσεισμολογία, παλαιοσεισμολογία
  • Παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης
  • Αποτυπώσεις και μελέτες αρχαίων τεχνικών έργων (λιμένων, θεάτρων, κλπ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Επίκ. Καθηγητής Χριστόφορος Παππάς. Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από τον Επίκ. Καθηγητή Χριστόφορο Παππά (email: cpappas@upatras.gr), τον Ομότ. Καθηγητή Σ. Στείρο (email: stiros@upatras.gr) και το μέλος ΕΔΙΠ Π. Τριανταφυλλίδη (email: ptriant@upatras.gr).

Πλήρης ιστότοπος : http://www.geodesylab.civil.upatras.gr/