Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της
Πρεσβείας της ΓαλλίαςΓαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, και με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, υλοποιεί και χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών
που απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού
επιπέδου Master 2 στην Γαλλία, κατ ́ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/07062022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/τ. Β/0762022).

Για το ακαδημαϊκό έτος 20232024 θα χορηγηθούν 36 υποτροφίες.

Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινάει από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και λήγει την
Παρασκευή 31 Μαΐου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.ifg.gr/candidatez20232024. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική
συνημμένη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 20232024.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων