Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή

κ. Γκεράλντο Οσμάνι

στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

«Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας»

με θέμα:

Αξιολόγηση καταγραφών κατακόρυφου δικτύου επιταχυνσιογράφων
σε υφιστάμενο φράγμα κυλινδρούμενου σκυροδέματος”

θα γίνει την

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:30

Η παρακολούθηση της δημόσιας παρουσίασης θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του ακόλουθου συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab9d95aa9fb764f4eb823c23349ebe1ea%40thread.tacv2/1709043852401?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22a2a304eb-95e2-40c9-ac93-5aa2d7c28679%22%7d

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Παναγιώτης Πελέκης