• Ευρωπαϊκή πλατφόρμα C-ITS.
  • Ευφυή συστήματα μετρήσεως δεδομένων.
  • Ευφυή συστήματα εκτίμησης δεδομένων.
  • Συνδεδεμένα συστήματα.
  • Σύνδεση μεταξύ οχημάτων.
  • Σύνδεση μεταξύ οχημάτων και υποδομής.
  • Μοντέλα διαχείρισης συμβάντος σε συνδεδεμένα συστήματα.
  • Aλγόριθμοι μηχανικής και υπολογιστικής όρασης Συνδεδεμένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Σ-ΕΣΜ).
  • Μη-γραμμικοί δυναμικοί αλγόριθμοι κυκλοφορίας για την εκτίμηση προδρόμων συμβάντος υπό καθεστώς κυκλοφοριακού πλήγματος (shockwave).