1. Εισαγωγή στη θεωρία πλακών και κελυφών.
  2. Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας.
  3. Βασικές εξισώσεις ορθογωνικών πλακών κατά τη θεωρία των Kirchhoff – Love.
  4. Ανάλυση ορθογωνικών πλακών με τη μέθοδο των σειρών Fourier.
  5. Ανάλυση κυκλικών πλακών.
  6. Μεμβρανική θεωρία κυλινδρικών και σφαιρικών κελυφών.
  7. Γενική μεμβρανική θεωρία κελυφών.
  8. Καμπτική θεωρία κυλινδρικών και σφαιρικών κελυφών.