1. Γενικά στοιχεία για την προκατασκευή: περιγραφή, ιστορική εξέλιξη, βασικές αρχές προκατασκευής και υλικά, εφαρμογές, φάσεις παραγωγικής διαδικασίας και αυτοματοποίηση, κατηγορίες συστημάτων προκατασκευής, κατασκευαστικά συστήματα στην προκατασκευή, σύγκριση μεταξύ συμβατικής και βιομηχανοποιημένης δόμησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προκατασκευής, προκατασκευή στην Ελλάδα, τάσεις, προοπτικές και σύγχρονες εξελίξεις. Κανονισμοί.
  2. Τεχνολογία και ιδιότητες των υλικών στην προκατασκευή: σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα, εμφανές/αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, χάλυβες προέντασης.
  3. Τύποι δομικών στοιχείων και συνδέσεις:προκατασκευασμένα δάπεδα σκυροδέματος, προκατασκευασμένα υποστυλώματα και τοιχώματα σκυροδέματος, προκατασκευασμένες δοκοί σκυροδέματος, προκατασκευασμένα στοιχεία θεμελίωσης, προκατασκευασμένα κλιμακοστάσια, μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων στις συνδέσεις, τύποι συνδέσεων συναρτήσει του είδους των μεταφερόμενων φορτίων.
  4. Στοιχεία σχεδιασμού προκατασκευασμένων κτιρίων σκυροδέματος: βασικές απαιτήσεις προκαταρκτικού σχεδιασμού, πρόσθετες απαιτήσεις προκαταρκτικού σχεδιασμού σε σεισμογενείς περιοχές, επιλογή κατασκευαστικού συστήματος, στοιχεία προσόψεων.
  5. Ευστάθεια κατασκευών από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος: συστήματα με και δίχως στοιχεία σύζευξης, διαφραγματική λειτουργία δαπέδων, αρμοί διαστολής, αγκύρια.
  6. Ειδικά θέματα συμπεριφοράς και σχεδιασμού προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος: παθολογία προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, αντίσταση σε πυρκαγιά, ανθεκτικότητα στο χρόνο.