1. Εισαγωγή και ανάλυση του αντικειμένου του μαθήματος. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τομέα δόμησης. Παραγωγή δομικών υλικών (ΔΥ) και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εφαρμογές και χρήση ΔΥ και συσχέτιση με περιβαλλοντικό κόστος. Συμμετοχή παραγωγής και χρήσης ΔΥ στην κλιματική αλλαγή. Διάρκεια ζωής κατασκευών. Μέθοδοι και εργαλεία εκτίμησης περιβαλλοντικού κόστους (ΠΚ). Κατευθύνσεις μείωσης ολικού περιβαλλοντικού κόστους και σύγχρονες τάσεις. Ορολογία.
2. Ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Το μεθοδολογικό πλαίσιο ΑΚΖ. Ορισμός στόχου και πεδίου εφαρμογής. Απογραφή κύκλου ζωής. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ερμηνεία. Εργαλεία λογισμικού ΑΚΖ. Συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης της βιωσιμότητας των κτιρίων (BREEAM, LEED, κλπ.).
3. Εκτίμηση διάρκειας ζωής. Ανθεκτικότητα ΔΥ σε διάρκεια. Γενικοί μηχανισμοί μείωσης ανθεκτικότητας ΔΥ και κατασκευών. Συνήθεις μηχανισμοί μείωσης ανθεκτικότητας οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτίμηση διάρκειας ζωής μέσω υπολογιστικών προσομοιωμάτων.
4. Περιβαλλοντικό κόστος. Πάγιο περιβαλλοντικό κόστος (ΠΚ). Λειτουργικό περιβαλλοντικό κόστος. Ολικό περιβαλλοντικό κόστος. Υπολογισμός ΠΚ και βελτιστοποίηση. Ανασκόπηση κανονισμών και οδηγιών για βιώσιμη δόμηση.
5. Τεχνικές και υλικά μείωσης περιβαλλοντικού κόστους. Αρχές κυκλικής οικονομίας και βιομηχανικής οικολογίας. Σχεδιασμός και σύντομη αναφορά σε συστήματα βιομηχανικής δόμησης με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης / επανάχρησης. Χρήση συμπληρωματικών υλικών και βιομηχανικών προϊόντων στη δόμηση («πράσινα» υποκατάστατα υλικά συμβατικών υλικών δόμησης: ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, τέφρες βιομάζας, κλπ. – Ελληνική πραγματικότητα). Ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και νομικό πλαίσιο. Δέσμευση CO2 στις κατασκευές και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.
6. Παραδείγματα εφαρμογών και περιπτωσιολογικές μελέτες. Υπολογισμός διάρκειας ζωής συγκεκριμένων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εφαρμογή ΑΚΖ σε συγκεκριμένα ΔΥ και κατασκευές. AKZ ως μέρος της πολιτικής λήψης αποφάσεων κατά τη φάση του σχεδιασμού. Εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης βιωσιμότητας έργων και κτιρίων (BREEAM, LEED, κλπ.). Χρήση συγκεκριμένων βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση. Προτάσεις ανακύκλωσης συγκεκριμένων ρευμάτων ΑΕΚΚ (ανακύκλωση σκυροδέματος, οπτοπλίνθων, γυψοσανίδας, κλπ.).