1. Σημασία πιθανοτήτων και στατιστικής στα προβλήματα του μηχανικού: Αντικείμενα πιθανοτήτων και στατιστικής, ο ρόλος των πιθανοτήτων στη στατιστική, παραδείγματα εφαρμογής σε προβλήματα του Πολιτικού Μηχανικού.
  2. Πιθανοθεωρία, τυχαίες μεταβλητές και χαρακτηριστικά κατανομών: Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα, αξιωματική θεμελίωση, βασικές έννοιες συνδυαστικής θεωρίας, δεσμευμένη πιθανότητα, συναρτήσεις πιθανότητας, πυκνότητας πιθανότητας και κατανομής, μέση τιμή, ροπές ανώτερης τάξης, συνδιασπορά και συσχέτιση, ανισότητα Chebyshev, χρήση προσομοίωσης Monte Carlo.
  3. Χρήσιμα πρότυπα κατανομών:Διακριτές κατανομές (διωνυμική, υπεργεωμετρική, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική, η κατανομή Poisson και η διαδικασία Poisson). Συνεχείς κατανομές (κανονική, λογαριθμοκανονική, ομοιόμορφη, εκθετική, γάμα, Weibull, Gumbel, Pearson τύπου ΙΙΙ, λογαριθμική Pearson τύπου III).
  4. Περιγραφική στατιστική: Αριθμητικά μέτρα, γραφικές μέθοδοι διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων, χρήση πακέτου Minitab.
  5. Δειγματοληπτικές κατανομές και εκτιμητική: Θεωρία κανονικού πληθυσμού, κεντρικό οριακό θεώρημα, κατανομές t, Χ2 και F, προβλήματα θεωρίας μετρήσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, διασπορές και αναλογίες με ένα και δύο δείγματα, χρήση πακέτου Minitab.
  6. Έλεγχοι υποθέσεων: Σφάλματα, χαρακτηρίζουσα καμπύλη και ισχύς ελέγχου υποθέσεων, έλεγχοι για μέσες τιμές, διασπορές και αναλογίες με ένα και δύο δείγματα, έλεγχοι σημαντικότητας, σχέση μεταξύ ελέγχων και διαστημάτων εμπιστοσύνης, χρήση πακέτου Minitab.
  7. Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση: Υποθέσεις προτύπου, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, συντελεστής προσδιορισμού, έλεγχοι, εκτίμηση και πρόβλεψη στο απλό γραμμικό πρότυπο, ανάλυση συσχέτισης δύο τυχαίων μεταβλητών, χρήση πακέτου Minitab.